W Zakładzie Hydrauliki prowadzone są prace naukowo-badawcze z zakresu:
  •  matematycznego modelowania ruchu wody w korytach i budowlach
W ramach matematycznego modelowania ruchu wody w korytach i budowlach:
- zbudowano model deformacji odcinka koryta Wisły od stopnia wodne go we Włocławku do Ciechocinka wdrożony przez 
  HYDROPROJEKT O/Włocławek, zbudowano model przepływów na odcinku koryta Wisły od stopnia wodnego we Włocławku do 
  projektowanego stopnia w Ciechocinku/Nieszawie wdrożony przez HYDROPROJEKT O/Włocławek, wykonano prognozy przejścia fal 
  powodziowych wywołanych katastrofą zapór dla 16 obiektów w tym m.in. zapory we Włocławku, Sulejowie, Jeziorsku, 
- modelowania jednowymiarowego ustalonego wolnozmienn ego przepływu wody w korytach otwartych o złożonych przekrojach 
  poprzecznych,
- zbudowano modele nieustalonego przepływu w sieci koryt rzeki Biebrzy i Narwi,
- symulowania przebiegu nawodnień i odwodnień w systemie melioracyjnym z uwzględnieniem retencji gruntowej, 
- zbudowano model nawodnień i odwodnień w sieci kanałów melioracyjnych wdrożony przez IMUZ,
- modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pasywnych w korytach,
- przeprowadzono eksperymen t pomiarowy dyspersji podłużnej na odcinku rzeki Wkry, z którego wyniki wykorzystywane będą do 
   weryfikacji modelu matematycznego,
- modelowano ruch wody nad koroną przelewów i wypływ spod zasuwy w oparciu o założenia ruchu potencjalnego.
- modelowanie rozkładu prędkości wody nad elementami elastycznymi.
  • fizycznego modelowania ruchu wody w korytach
W ramach fizycznego modelowania ruchu wody w korytach s ą prowadzone:
- badania warunków przepływu w korytach wielodzielnych,
  przygotowano  rozprawę doktorską  "Hydrauliczne warunki przepływu w korytach o przekrojach dwudzielnych", 1999,
- badania warunków przepływu w korytach wielodzielnych bez i z uwzględnieniem występowania drzew w terenach zalewowych,
  przygotowano rozprawę doktorską "Badania laboratoryjne warunków przepływu w korytach o złożonych przekrojach porośniętych 
  roślinnością wysoką", 1 999,
- badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pasywnych w korytach otwartych.

   Zakład Hydrauliki realizował granty:

1. Grant SGGW - 50405260011 "Charakterystyki turbulencji w korycie o złożonym przekroju poprzecznym"
2. Grant KBN - 5 P06H 064 19 "Jednowymiarowy model dyspersji podłużnej zani eczyszczeń w korytach otwartych"
3. Grant KBN - 6P06H04320 "Rozwój metodologii określania przepustowości koryta wielkiej wody dla oceny poziomu 
    zagrożenia powodziowego oraz planowania ochrony przed powodzią".
4. Grant KBN - 2P06S05427 "Modelowanie migracji cząstek stałych w korycie o dwudzielnym przekroju".  
5. Gra nt KBN - 2P06S02829 "Zmienność charakterystyk turbulencji strumienia w korycie o złożonym przekroju". (obecnie realizowany)  
   

  Zakład Hydrauliki brał udział w grantach:

1. Grant  KBN 6P04D02020 "Rozkład prędkości i charakterystyk turbulencji przy przepływach wody w kanałach otwartych" 
    realizowany przez Instytut Geofizyki PAN w Warszawie .
2. Grant  KBN 6P06S 041 21 "System prognozowania hydraulicznych skutków katastrof zapór wodnych" realizowany przez
    Politechnikę Gdańską.
3. Grant  2P04D 026 29 "Procesy transportowe w korytach rzecznych". Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji realizowany w
    w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie.