Laboratorium im. Prof. Armanda Żbikowskiego

 Laboratorium Hydrauliczne ma powierzchnię ok. 400 m2 i wyposażone jest w zamknięty obieg wody. Stanowiska badawcze zasilane są pięcioma pompami o łącznym wydatku ok. 500 l/s. Laboratorium posiada 4 stanowiska badawcze.  Jedno ze stanowisk stanowi model koryta dwudzielnego wykorzystywany w badaniach Zakładu Hydrauliki (zdjęcie 1, 2 3).

     W ostatnich latach prowadzono:

  •  badania modelowe przepustowości koryt o złożonym przekroju poprzecznym złożonym bez i z uwzględnieniem wpływu roślinności wysokiej. Na podstawie pomiarów została przeprowadzona analiza metod obliczeń przepustowości koryt dwudzielnych z wykorzystaniem wzoru Manninga, wzoru Colebroocka-White'a i uwzględnieniu wpływu zjawiska interakcji,
  • badania charakterystyk turbulencji przepływów, 
  • badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pasywnych w korytach rzek nizinnych, 
  • badnia migracji cząstek stałych w korycie o dwudzielnym przekroju, 
  • badania rozkładów prądkości wody w korytach otwartych z elementami symulującymi roślinność.